به من بگو وقتی که پر کشیدی، بابام رو تو ندیدی؟ - NostalgikTV